Ofte stillede spørgsmål

Bestilling & betaling Levering & returnering Skabeloner & software Produkter og PrintService Kundekonto & login
1. Avery PrintService 2. Avery etiketshop 3. Etiketter generelt 4. Etiketter til professionel tryk (PCL/PCL3) 5. GHS etiketter 6. Prispistoler 7. Visitkort 8. T-shirt transfers 9. Avery papir Avery generelt

GHS står for "Globally Harmonised System" og sætter standarderne for klassificering, mærkning og emballering af kemiske produkter og blandinger. Systemet er udviklet af FN med det formål at indføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikation af kemikalier over hele verden, for at nedbringe mulige risici for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

Systemet har tre hovedelementer:

 • Mærkning af farlige stoffer: Fareklassifikationen omfatter også konkrete kriterier til klassifikation af sundhedsrisiko, fysiske farer og blandinger. Det sikrer mere præcise angivelser på sikkerhedsdatabladene.
    
 • GHS-etiketter: Producenter, importører og forhandlere af kemikalier skal anvende etiketter, der indeholder standard signalord, piktogram og fare- og sikkerhedshenvisning.
   
 • Sikkerhedsdatablade(SDS): Alle leverandører og producenter af kemikalier til erhvervsmæssig brug, er ansvarlige for at kunne levere et sikkerhedsdatablad sammen med kemikaliet. Formatet af sikkerhedsdatabladene er inddelt i 16 punkter fastlagt i REACH-forordningen.

 • GHS blev indført den 1. juni 2015
   
 • Pr. ovenstående dato skal alle blandinger være klassificeret og mærket ifølge EU-direktiv CLP/GHS
   
 • GHS for stoffer: er trådt i kraft

GHS dækker producenter, importører, forhandlere (salgsenheder) af kemikalier samt alle virksomheder, der anvender eller forarbejder farlige stoffer.

 • Kemikalieproducenter skal foretage en fornyet klassifikation af farlige stoffer - på grundlag af det fælles system for kemiske stoffer, der fastlægges under GHS. Ligeledes skal sikkerhedsdatablade opdateres, og farlige stoffer må kun mærkes med etiketter, der er i overenstemmelse med GHS.
       
 • Importører og forhandlere af kemikalier skal sikre, at importerede og forhandlede farlige stoffer er forsynet med GHS-sikkerhedsdatablad og etiket.
       
 • Arbejdsgivere, der arbejder med farlige stoffer på deres faciliteter, skal sikre, at sikkerhedsdatablade og GHS-etiketter stilles til rådighed for de eksponerede medarbejdere. Medarbejderne skal desuden uddannes i korrekt håndtering af kemikalier.

Virksomheder, der fremstiller kemikalier til oversøisk transport, skal ligeledes overholde den britiske BS5609-standard. Det er en forudsætning for at opnå IMDG-certifidering (International Maritime Dangerouse Goods) (international certificering for søtransport af farligt gods).

 • Ifølge BS5609 afsnit 2 kræves det, at den utrykte etiket samt klæbemidlet kan gennemgå en test med 3 måneders ophold i saltvand. Testen omfatter også en kunstig forvitringstest (saltspray og sollysbestråling). Når en etiket er "Section 2-certificeret" betyder det, at den utrykte etiket opfylder BS5609, afsnit 2.
   
 • BS5609 afsnit 3 omhandler test af den påtrykte etikets slid- og trykstyrke. Testen omfatter også en kunstig forvitringstest (saltspray og sollysbestråling), fjernelse af klæbemiddel og slidstyrke. Testen udføres på etiketter, der trykkes på bestemte trykmaskiner.

Også når der ikke er tale om søtransport, er man på den sikre side med et BS5609-certificeret etiketmateriale, da det ikke opløses eller bleger, når det udsættes for vand eller sollys. Vejrbestandige etiketter fra Avery er BS5609 Section 2-certificerede.

Hvis der ikke er krav om BS5609 Section 3-certificering, kan en standard farvelaser anvendes til Avery vejrbestandige etiketter, hvor der opnås en fremragende holdbarhed. Tjek altid trykkemaskinens/printerens indstillinger for at sikre det bedste resultat.

Hvis der er krav om BS5609 Section 3-certificering, skal en speciel trykmaskine anvendes, der opfylder kravene ifølge certificeringen.

Når et farligt kemikalie mærket med en GHS-etiket leveres til en virksomhed, skal etiketten bevares. Hvis kemikalierne påfyldes en anden beholder (f.eks. tank eller spraydåse), der forbliver i virksomheden, kan arbejdsgiveren beslutte, at den nye beholder skal mærkes med de samme oplysninger som den originale GHS-etiket eller sikkerhedsdatabladet. Arbejdsgiveren kan også vælge et alternativt system som NFPA eller HMIS til mærkning. I sådanne tilfælde er det arbejdsgiverens ansvar, at oplysningerne i det alternative system er i overensstemmelse med GHS-etiketten, og at medarbejderne er bekendt med de fysiske farer og sundhedsrisici.

Hvis et kemikalie i forbindelse med en arbejdsgang overføres til en anden bærbar beholder og forarbejdes af den samme person, anses det som "omgående anvendelse", og der er ikke krav om mærkning af beholderen.

Ja. Også i tilfælde, hvor et farligt stof fyldes på en lille flaske, skal sælger/forhandler påsætte en GHS-etiket direkte på beholderen med det farlige stof, hvis det skal transporteres. Mærkning af den ydre transportemballage alene er ikke tilstrækkeligt.

Hvis kemikalieproducenten kan dokumentere, at det ikke er muligt at påsætte en etiket (f.eks. en etiket til at folde eller trække ud) med de krævede GHS-oplysninger, skal det farlige transportgods som minimum ledsages af følgende oplysninger:

 • Produktnavn
 • Tilhørende piktogram
 • Navn og telefonnummer på producent
 • Signalord
 • En erklæring om, at de fulde oplysninger vedrørende kemikaliet fremgår af beholderens udvendige pakning

Derudover skal emballagen opfylde følgende krav:

 • Emballagen indeholder alle nødvendige GHS-oplysninger og skal opbevares (må ikke rives op, blegne eller gå itu).
 • En opfordring til, at den lille beholder opbevares i emballagen med de komplette GHS-oplysninger.
 • Det skal sikres, at emballagen ligeledes opfylder andre gældende standarder (f.eks. må emballagen ikke være brændbar, hvis indholdet er let antændeligt).

Ja. De vejrbestandige etiketter fra Avery er perfekte til alle formål, hvor lang levetid og særligt høj klæbeevne er et krav, både indendørs og udendørs. De rivfaste etiketter kan anvendes i og under vand og er resistente over for kemikalier, slid, vejrpåvirkning, UV-stråler og temperaturpåvirkninger. De kan f.eks. anvendes til følgende:

 • Fareanvisninger og advarselsskilte
 • Advarselsskilte ved svejsning
 • Mærkning på tønder og tanke
 • Opklæbning på køretøjer
 • Mærkning af offshore udstyr
 • Udendørs skiltning

Ja. D.O.T-etiketter skal som hidtil anbringes på transportemballagens yderside og opfylde de amerikanske Department of Transportations (DOT) retningslinje 49CFR 172, afsnit E.

Ifølge OSHA kan både D.O.T- og GHS-piktogrammet for samme farerisiko angives på en etiket. Hvor D.O.T-diamanten skal anbringes på emballagen for alle farlige kemikalier, er der ikke krav om mærkning med D.O.T-diamanten af mindre beholdere pakket i større transportemballager, men derimod krav om påføring af GHS-piktogram.

På det nedenstående diagram kan du se et eksempel på de vigtigste elementer på en GHS etiket:

Eksempel GHS etiket med de vigtigste elementer

 

(A) Produkt navn
Produktnavnet skal matche produktidentifikatoren på SDS.

(B) Signalord
Angiver det omtrentlige fare niveau.

(C) Faresætning, H-sætning
Beskriver farens art.

(D) Piktogrammer
Symboler for varsling af sundhedsfarer, fysiske farer og miljøfarer.

(E) Identifikation af leverandøren
Distributør: navn, adresse, telefonnummer på leverandøren.

(F) Sikkerhedssætninger, P-sætninger

GHS CLP piktogrammer og faresymboler